Algemene voorwaarden
Home > Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder staan de algemene voorwaarden voor alle opleidingen van de Academie voor Chinese Geneeswijze Qing-Bai.

Artikel 1 - Definities

Inschrijving: Een door de student ingestuurde en door Academie Qing-Bai bevestigde aanmelding voor deelname aan een opleiding waarmee sprake is van een overeenkomst tussen de student en Academie Qing-Bai.
Aanmelddatum: De datum waarop de student zich heeft ingeschreven voor een opleiding.
Aanvangsdatum: De datum waarop de opleiding gestart is.
Studieduur: De duur van de opleiding zoals vermeld staat in de opleidingsinformatie.
Opleidingsinformatie: Informatie over de opleiding zoals gepubliceerd staat op www.qing-bai.nl en/of vermeld staat in de brochure.
Student: Natuurlijk persoon die bij Academie Qing-Bai een of meerdere opleidingen afneemt.
Academie Qing-Bai: Academie voor Chinese Geneeswijze Qing-Bai. KvK nummer: 75504286
Opleidingsmateriaal: Leerstof, materialen en aanverwante artikelen ten behoeve van (het volgen van) een opleiding.
Opleiding: Een door Academie Qing-Bai verzorgde opleiding, cursus, bij-/nascholingen, interne stagedag of studiereis.

Artikel 2 - Aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de opleiding en/of van het opleidingsmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de opleiding.
 2. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
  1. Wanneer de opleiding start;
  2. De toelatingseisen om aan de opleiding deel te mogen nemen;
  3. De prijs met inbegrip van alle eventuele bijkomende kosten;
  4. De wijze van betaling.
 3. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst tussen de student en Academie Qing-Bai nadrukkelijk bekendgemaakt aan de student en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Academie Qing-Bai. De algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle overeenkomsten die Academie Qing-Bai met de student sluit.

Artikel 3 - Overeenkomst

 1. Door in te schrijven voor de opleiding gaat de student met Academie Qing-Bai een overeenkomst aan voor de studieduur en verklaart de student zich akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier vermeld.
 2. Mochten er voor de gekozen opleiding nog specifieke voorwaarden gelden, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie.
 3. De overeenkomst komt tot stand zodra aanvaarding van het aanbod door de student Academie Qing-Bai heeft bereikt en Academie Qing-Bai de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Bevestiging vindt na inschrijving per e-mail en eventueel per post plaats.
 4. Bij inschrijving verbindt de student zich aan Academie Qing-Bai voor de duur van de gehele opleiding en verwacht Academie Qing-Bai van de student dat deze met volle inzet aan de opleiding deelneemt. Op deze wijze kan Academie Qing-Bai voor een goede planning en inroostering van docenten zorgen. Daar staat tegenover dat Academie Qing-Bai een hoogwaardige opleiding door gekwalificeerde docenten biedt. Academie Qing-Bai zal aangeven wat van de student verwacht wordt, en Academie Qing-Bai zal haar uiterste best doen om de student de opleiding met goed gevolg te laten afronden.

Artikel 4 - Prijs

 1. De kosten van de opleiding, de betalingswijze, het eventueel aantal betalingstermijnen, inschrijfgeld, examengeld en andere eventueel bijkomende kosten staan vermeld in de opleidingsinformatie.
 2. Alle door Academie Qing-Bai aangeboden opleidingen zijn vrijgesteld van btw.

Artikel 5 - Betaling

 1. Academie Qing-Bai is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een student, die zich heeft aangemeld voor de opleiding, te laten informeren door derden. Dit kan van invloed zijn op de aangeboden betalingsvoorwaarden.
 2. De student is van rechtswege in verzuim zonder dat een aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. Academie Qing-Bai stuurt de student daarop een betalingsherinnering, waarna de student binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de student ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, kan Academie Qing-Bai bij de student een herinneringstoeslag van Ä 15,- in rekening brengen.
 3. Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de student.
 4. Particuliere klanten blijven te allen tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de overeenkomst met Academie Qing-Bai voort zijn gekomen. Ook wanneer de betaling is of wordt overgedragen aan een derde, zoals een werkgever.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Een student mag de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na aanmelddatum kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht).
 2. Het genoemde in Lid 1 is niet van toepassing als de annuleringsdatum na de aanvangsdatum van de opleiding valt. De annulering valt dan onder artikel 9 (annulering door student)
 3. De student maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat de overeenkomst ontbonden moet worden.
 4. Na ontvangst van verzoek tot ontbinding door Academie Qing-Bai heeft de student nog 14 dagen de tijd om eventueel ontvangen artikelen, waaronder opleidingsmateriaal, voldoende gefrankeerd te retourneren. Academie Qing-Bai betaalt eventueel betaald lesgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst of na het retour ontvangen van toegezonden opleidingsmateriaal.
 5. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de artikelen zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking. Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, dan accepteert Academie Qing-Bai de retourzending niet en is de student verplicht de opleiding af te nemen dan wel een door Academie Qing-Bai te bepalen waardevermindering te vergoeden.

Artikel 7 - Gevolgen niet nakomen verplichtingen

 1. Als de student een of meer verplichtingen uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden niet (volledig) nakomt, is Academie Qing-Bai gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en de opleiding te onderbreken of uiteindelijk te beŽindigen.
 2. De gevolgen van het onderbreken van de opleiding als bedoeld in lid 1 zijn voor rekening en risico van de student. Deze gevolgen zijn onder andere:
  1. De toegang tot de digitale leeromgeving wordt ontzegd, opleidingsmateriaal of updates worden niet meer beschikbaar gesteld, de docentbegeleiding wordt stopgezet en er kunnen geen examens worden afgelegd.
  2. De studie loopt vertraging op wat tot gevolg kan hebben dat de opleiding niet meer (geheel) aansluit op het examen of dat er geen examen meer kan worden afgelegd en de opleiding niet afgerond kan worden met een diploma.
 3. Bij beŽindiging van de opleiding als bedoeld in lid 1 geldt het volgende:
  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft Academie Qing-Bai geen verplichtingen meer richting de student.
  2. Als beŽindiging van de opleiding als bedoeld in lid 1 voortijdig is, zijn de voorwaarden van artikel 9 van toepassing.
  3. De beŽindigde opleiding kan niet worden hervat. Een student die de opleiding wil vervolgen zal zich opnieuw moeten inschrijven.
 4. Het in verzuim zijn door de student betekent niet dat daarmee de overeenkomst tussen de student en Academie Qing-Bai is beŽindigd.

Artikel 8 - Examens

Indien aan de opleiding van de student examens en/of toetsen verbonden zijn, gelden daarvoor de volgende voorwaarden:
 1. Om aan het examen te mogen deelnemen, dienen studenten zich tijdig aan te melden en het verschuldigde examengeld te voldoen. De hoogte van het examengeld staat vermeld op studiebord.nl (de digitale leeromgeving van Academie Qing-Bai).
 2. Voor een aantal examens gelden toelatingseisen. Deze staan vermeld in de opleidingsinformatie en/of op studiebord.nl van de desbetreffende opleiding.

Artikel 9 - Annulering door student

 1. Na het verstrijken van het herroepingsrecht (zie art. 6) of na de aanvangsdatum kan de student de inschrijving met de volgende consequenties annuleren:
  1. Tot twee maanden voor aanvang: 10%
  2. Tussen twee maanden en twee weken voor aanvang: 25%
  3. Korter dan twee weken voor aanvang: 50%
  4. Op of na de dag van aanvang: 100%
 2. In geval van annulering voor de geplande aanvangsdatum heeft de student het recht om kosteloos een andere student aan de opleiding te laten deelnemen, mits deze voldoet aan de toelatingseisen van de opleiding. Na aanvang van de opleiding is dit niet meer mogelijk.
 3. Het genoemde in Lid 2 is niet van toepassing bij stagedagen, examens en bij-/nascholingen.
 4. Bij annulering zijn verder de volgende zaken van toepassing:
  1. Eventuele annuleringskosten dienen in ťťn keer te worden voldaan.
  2. Eventueel door de student ontvangen opleidingsmateriaal dient geheel geretourneerd te worden.
  3. Een eventueel door de student te veel betaald bedrag zal automatisch op de rekening van de student teruggestort worden.

Artikel 10 - Uitvoering van het onderwijs

 1. Academie Qing-Bai heeft het recht de indeling van de opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. Ook kan Academie Qing-Bai om planning technische redenen afwijken van de in de opleidingsinformatie aangegeven aanvangsdatum. In voorkomende gevallen kan Academie Qing-Bai het aantal bijeenkomsten per vak reduceren of de beoogde groepsgrootte aanpassen.
 2. Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt Academie Qing-Bai zich het recht voor een aanvangsdatum voor een bepaalde locatie af te gelasten of nieuwe inschrijvingen niet meer te accepteren. Studenten ontvangen hiervan tijdig bericht waarna hun verplichtingen vervallen en wordt gezocht naar een oplossing.
 3. Bij inschrijving dient de student een locatiekeuze aan te geven. Academie Qing-Bai spant zich in de bijeenkomsten op die locatie te organiseren.
 4. Bij ziekte en/of verhindering van een docent doet Academie Qing-Bai er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal Academie Qing-Bai studenten hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. De bijeenkomst zal dan indien mogelijk opnieuw worden ingepland. Uitval van een docent of bijeenkomst geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgeld en geeft geen recht op het inhalen van de bijeenkomst.
 5. Lesdagen staan voor de hele opleiding vast ingepland. Lesdagen missen en later inhalen is in principe niet mogelijk. Wel kan een verzoek worden ingediend om tegen een passende vergoeding een of meerdere lesdagen opnieuw te volgen. Het is aan Academie Qing-Bai om te beoordelen of dat tot de mogelijkheden behoort.

Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op door Academie Qing-Bai geproduceerd studiemateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij Academie Qing-Bai.
 2. Gebruik van studiemateriaal en toegang tot de digitale leeromgeving studiebord.nl anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Academie Qing-Bai is beperkt tot maximaal het door de student betaalde lesgeld.
 2. Academie Qing-Bai behoudt zich het recht voor de student in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Studenten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst worden van de opleiding.
 3. Al het opleidingsmateriaal van Academie Qing-Bai, de brochures dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met de opleiding, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door Academie Qing-Bai ontwikkeld en/of samengesteld. Academie Qing-Bai is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het opleidingsmateriaal, brochures of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met de opleiding, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Academie Qing-Bai.

Artikel 13 - Privacy / Wet Bescherming Persoonsgegevens

 1. De door de student verstrekte gegevens worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van Academie Qing-Bai. Deze gegevens worden intern verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van studenten en het toesturen van opleidingsmateriaal en het toesturen van informatie over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie.
 2. Academie Qing-Bai kan om de volgende redenen gegevens aan derden verstrekken:
  1. Aan personen die direct betrokken zijn bij de begeleiding van studenten, zoals docenten, assistenten en/of stagebegeleiders.
  2. Aan beroepsverenigingen en/of accreditatie instanties, zoals bijvoorbeeld het CPION, NVA of Zhong.
 3. Studenten beschikken over het recht van toegang tot en verbetering van hun persoonlijke gegevens. Academie Qing-Bai houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Studenten die geen informatie meer van Academie Qing-Bai willen ontvangen, kunnen dat schriftelijk meedelen.
 4. Academie Qing-Bai gebruikt cookies om bezoekgegevens bij te houden. Dit doen wij om de inrichting van onze site en de digitale leeromgeving te optimaliseren en het gebruiksgemak te vergroten, zoals bijvoorbeeld bij het inloggen. Het accepteren van cookies kan in de browser uitgeschakeld worden. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Geaccepteerde cookies zullen onbeperkt op de computer van de student opgeslagen blijven.

Artikel 14 - Wijziging Algemene Voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de algemene voorwaarden door Academie Qing-Bai worden gewijzigd. Wijzigingen worden tenminste tien kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van Academie Qing-Bai.