Algemene informatie
Home > Algemene informatie

ALGEMENE INFORMATIE

De belangstelling voor de Chinese geneeskunde is de laatste jaren sterk groeiende. Acupunctuur, Kruiden-geneeskunde, Shiatsu en TuiNa massagetherapie, Voedingsleer en Qigong zijn verschillende methoden die de Chinese geneeskunde ons te bieden heeft en die een sterke onderlinge binding met elkaar hebben.
Academie Qing-Bai wordt gevormd door een collectief van docenten, dat enerzijds zoveel mogelijk de oorspronkelijkheid van de Chinese geneeskunde tot zijn recht wil laten komen, anderzijds met een open blik de hedendaagse situatie van gezondheid en ziekte tegemoet wil treden. Er wordt lesgegeven met hart en ziel, waarbij het Chinese natuurfilosofische gedachtegoed als inspiratiebron dient.
De Academie wil diegenen op weg helpen die wezenlijk geboeid zijn door de Chinese geneeskunde. Daarbij verwachten we van studenten hetzelfde als van de docenten: de bereidheid te studeren en te praktiseren en verder te kijken dan de bekende paden.
De Chinese geneeskunde kan een antwoord bieden op de vervreemde en beperkte rationele kijk die de westerse wereld zo eigen is. Maar we hopen tevens dat het vinden van antwoorden op veel hedendaagse problemen rond psychische verwarring en lichamelijke ziekten leidt tot bescheidenheid en mededogen bij de therapeut die hier afstudeert.

Kwaliteitsbewaking

Academie Qing-Bai is een onafhankelijk onderwijsinstituut bestaande uit een collectief van een exclusieve groep docenten. Zij tracht haar kwaliteit te waarborgen door samenwerkingscontacten met scholen en organisaties die op een integere manier een hoog niveau van Traditioneel Chinese Geneeskunde (TCM) nastreven. De school is niet gelieerd aan en heeft geen zakelijke verbanden met producenten of leveranciers van (alternatieve) geneesmiddelen, Chinese kruiden of andere materialen.
Alle docenten hebben een hoog opleidingsniveau en zijn dagelijks betrokken bij de behandeling van patiënten in hun praktijk of kliniek. Belangrijke criteria bij de keuze van de docenten zijn dan ook: deskundigheid, creativiteit, communicatieve vaardigheid, doorzettingsvermogen, ambitie, loyaliteit en humor.
We hopen overigens deze eigenschappen ook bij onze studenten aan te treffen.

ISO kwaliteitsnorm

Academie Qing-Bai is lid van het NEN (Nederlands Normalisatieinstituut onder nr 330249) en werkt samen aan de ontwikkeling van ISO kwaliteitsnormen voor de Traditionele Chinese Geneeskunde.

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

Academie Qing-Bai voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs en is CRKBO geregistreerd. Dit betekent o.a. dat de Academie volgens de Nederlandse wetgeving is vrijgesteld van BTW.

Beroepsverenigingen

De wet BIG

De Tweede Kamer heeft in juni 1992 een belangrijke stap op weg naar erkenning gezet door de aanvaarding van de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).
Door deze wet is het uitoefenen van de geneeskunde niet langer voorbehouden aan artsen.

C.A.A.

In juli '99 zijn 3 hoofddocenten van de Academie toegelaten als lid van de Chinese Acupuncture Association. Dit is het hoogste orgaan op het gebied van TCM in China en valt onder de verantwoordelijkheid van de WHO (World Health Organisation). De Academie voert regelmatig overleg met vertegenwoordigers van de C.A.A. over exameneisen en praktijkstages in China en Nederland.

De N.V.A.

Academie Qing-Bai wordt erkend door de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur. De N.V.A. is één van de grootste vereniging in Nederland voor acupuncturisten.
Diegenen die voldoen aan de vooropleidingseisen zoals deze specifiek door de N.V.A. worden gehanteerd kunnen na diplomering lid worden van deze vereniging. Naast slagen dient men, om hiervoor in aanmerking te komen, in totaal 240 uren stage te hebben gelopen.

De V.N.T.

De Vereniging voor Natuurgeneeskundig Therapeuten is een pluriforme vereniging met een aanzienlijk aantal leden en diverse contracten met zorgverzekeraars. Afgestudeerden aan Academie Qing-Bai kunnen, na een ballotagegesprek, lid worden van deze vereniging. Aanvullende scholing in de Westerse geneeskunde kan worden vereist.

ZHONG

De Academie onderhoudt nauwe contacten met de Nederlandse beroepsvereniging voor Traditioneel Chinese Geneeswijzen Zhong (Chinees voor 'het midden'). Deze vereniging vormt het overkoepelende kader van al diegenen die zich profileren als beoefenaren van de Traditioneel Chinese Geneeskunde.
Studenten aan de Academie kunnen student-lid worden van Zhong. Na het behalen van het diploma kan men lid worden. Afhankelijk van o.a. de duur en de aard van de genoten opleidingen kan de beroepsvereniging een bijscholingsplicht opleggen.

De FONG

De opleidingen in de natuurlijke geneeswijzen worden in Nederland vertegenwoordigd door de Fong (Federatie Opleidingen Natuurlijke Geneeswijzen), die financieel gesteund wordt door het ministerie. De Academie is lid van deze federatie.

Internationale Contacten

China

De Academie onderhoudt nauwe contacten met het TCM hospital in QingDao en Jinan, waarmee regelmatig uitwisselingsprogramma's worden gerealiseerd. Om het jaar vindt er een studiereis met studenten plaats. Lees meer

Duitsland

Verder is er een vriendschappelijk contact met de Arbeitsgemeinschaft für Klassische Akupunktur und Traditionelle Chinesische Medizin in Duitsland. Deze vereniging is de koepel van acupunctuurscholen in dat land. De studenten van Qing-Bai worden door hen van harte uitgenodigd aanwezig te zijn op het jaarlijkse voorjaarscongres in Rothenburg, waar onder andere docenten van Qing-Bai diverse lezingen verzorgen.
Jaarlijks vindt er in het zuidduitse Rothenburg een TCM-congres plaats. Diverse docenten van Academie Qing-Bai verzorgen lezingen tijdens dit congres.
Uitgebreide actuele informatie op www.TCM-congres.nl.

Pacific College in SanDiego (VS)

Elk najaar gaat een groep studenten voor stages naar het Pacific College in SanDiego. Deze school, met full-time TCM onderwijs, heeft diverse klinieken waar studenten onder deskundige begeleiding praktijkvaardigheden kunnen oefenen. Docenten van het Pacific College zijn regelmatig als gastdocent aanwezig in Nederland. Lees meer

Toelatingscriteria

Voor de Basis Vakopleiding

Het studieniveau van de Basis Vakopleiding is HBO-niveau (volgens de norm van de Fong, Federatie opleidingen natuurlijke geneeswijzen). Als vooropleiding geldt dan ook minimaal HAVO of een gelijkwaardige opleiding. Een goede motivatie is noodzakelijk om de studie bevredigend en met succes te voltooien.

Voor de Beroepsopleidingen Acupunctuur, Kruiden en TuiNa

Voor de beroepsopleidingen Klassieke Acupunctuur, Kruiden Therapie en TuiNa Therapie is een theoretische vooropleiding in de TCM verplicht. De door de Academie verzorgde Basis Vakopleiding voorziet hierin. Heeft men elders een opleiding gevolgd van een gelijkwaardig niveau, dan kan voor deze basisopleiding een vrijstelling worden gegeven. Te denken valt bijvoorbeeld aan:
  • driejarige Shiatsu TCM-opleiding (Shiatsu massage + Shiatsu therapie)
  • opleiding Natuurgeneeskunde met TCM
De kandidaat die voor een vrijstelling in aanmerking wil komen, dient deel te nemen aan het examen van de Basis Vakopleiding in juni. Verzoeken dienen per e-mail te worden ingediend (info@qing-bai.nl).

Voor de Shiatsu Massage en Shiatsu Therapie

Er is geen specifieke vooropleiding vereist voor de Shiatsu Massage basisopleiding. Wel willen we erop wijzen dat redelijk wat tijd aan zelfstudie en praktische oefening moet worden besteed. Gedacht moet daarbij worden aan minimaal 6 uur per week voor de Shiatsu Massage en 10 uur per week voor de therapeutenopleiding, buiten de lesuren om. Om te kunnen starten in de Shiatsu Therapie beroepsopleiding dient u eerst de Shiatsu Massage basisopleiding afgerond te hebben.

Intakegesprek

Voldoet u niet aan de vooropleidingseisen, dan wordt u na aanmelding uitgenodigd voor een intakegesprek. Een toelatingscommissie beslist daarna over plaatsing.