Didactiek en studiemethodiek
Home > Didactiek en studiemethodiek

DIDACTIEK EN STUDIEMETHODIEK

Didactiek

In samenwerking met het onderwijsinstituut van de Vrije Universiteit in Amsterdam ontwikkelen docenten van de Academie een nieuwe studiedidactiek (studieplanning en lesmodel). Kernpunt daarvan is dat studenten zich individueel of in studiegroepen grondig op een les voorbereiden. Middels een zeer duidelijke studieopzet per les met bijbehorend lesmateriaal krijgen studenten uitgebreide aanwijzingen.
Indien alle aanwezigen, studenten en docenten, goed voorbereid aan de les beginnen, is het niveau van de lessen heel hoog. Dat biedt tevens de mogelijkheid om de stof direct aan de praktijk te toetsen en veel te werken met patiŽnten. 48 uur voor het begin van de les wordt een zogenaamde PEP-toets afgenomen. Een korte toets van 10 minuten over de voorbereide stof. De docent kan op die manier inschatten op welk niveau de studenten zich bevinden en kan zijn les daarop afstemmen.
Lessen worden zo boeiender en veel effectiever. De gebruikte literatuur vormt samen met het uitgebreide lesmateriaal de basis voor zelfstudie. We noemen dat studeren met opgestroopte mouwen.

Studiemethodiek

Met veel plezier hard studeren is niet vanzelfsprekend. Indien recente ervaring met studeren ontbreekt, zal de student weer moeten leren student te zijn, d.w.z. leren hoe op een prettige en effectieve manier te studeren.
Het ontwikkelen van vaardigheden en het verwerven van kennis gebeurt binnen de Academie op diverse manieren. Allereerst is er de overdracht tijdens colleges en lessen. Op de tweede plaats zijn er de aanwijzingen en correcties tijdens de vele praktijk-uren. Daarnaast speelt zelfstudie een heel belangrijke rol en als ondersteuning daarvan maakt elke student deel uit van een actieve studiegroep. In een latere fase van de opleiding spelen werkbegeleiding en supervisie een rol, waarbij individueel gerichte aanwijzingen en adviezen worden gegeven.
Zelfstudie neemt dus een belangrijke plaats in. Daarom ontwikkelde de Academie in samenwerking met universitair geschoolde deskundigen trainingsdagen voor studenten waarbij het leren studeren centraal staat.
Eén van de dingen die in deze trainingen worden geleerd, is het ontdekken van de eigen manier van studeren. Elk mens heeft een manier van leren die het beste bij hem past. Terwijl de één heel praktisch en visueel is ingesteld, leert een ander juist veel abstracter. Moet de ene student alles zelf ervaren, de ander heeft genoeg aan de ervaringen van anderen die staan beschreven in de literatuur. Het is belangrijk en voor de student bijzonder boeiend, te ontdekken wat zijn eigen leermethode is. Daarop kan hij dan zijn manier van studeren aanpassen.

Elk jaar wordt er een training 'studiemethodiek' gegeven. Deze trainingen worden door de Academie aangeboden aan eerstejaars studenten van de basis vakopleiding. De training wordt verzorgd door speciaal gekwalificeerde medewerkers van de Academie Qing-Bai.

Studiebegeleiding

Binnen elke sectie van de opleiding is een hoofddocent aangewezen. De hoofddocent draagt zorg voor de begeleiding van studenten tijdens de studie. De studenten kunnen de hoofddocent op afgesproken tijden om advies vragen m.b.t. hun studieplanning, inhoudelijke vragen of studierichtingkeuze.

Studenten kunnen voor vragen omtrent de studie contact leggen met de docenten via e-mail en op bepaalde tijden telefonisch.

Supervisie

Na het beëindigen van de opleiding wordt aan afgestudeerde studenten de mogelijkheid geboden zich te laten coachen en bijstaan in de eerste stappen op weg naar de eigen praktijkvoering. Eenmaal per maand vindt er een gesprek plaats met één van de (hoofd)docenten, in een groepje van maximaal 3 studenten. Tijdens deze gesprekken worden inhoudelijke vragen en problemen besproken en uitgediept. Door deze intensieve, individueel gerichte aanpak kan bovendien worden gewerkt aan een therapeutische basishouding van de beginnende therapeut.

Intervisie

De overgang van student naar zelfstandig werkend therapeut is groot. Om dit te overbruggen worden in de loop van een jaar 5 bijeenkomsten (een hele studiedag) georganiseerd. De inhoud van de bijeenkomsten krijgt vorm in samenspraak met de groep. Per dag is er een topic, die in onderling overleg bepaald wordt. Er is enerzijds ruimte voor verdieping van de stof die je eerder in de opleiding hebt gehad, maar er is ook aandacht voor de problemen die je als beginnend acupuncturist in de praktijk tegenkomt: praktisch, organisatorisch, ethisch etc. Je kunt casussen inbrengen en zo nodig een patiënt meenemen. Er wordt aandacht besteed aan de recente ontwikkelingen en publicaties in ons vakgebied.
De docent geeft gerichte theoretische en praktische ondersteuning, waar nodig aangevuld met syllabi.
De groep telt maximaal 10 deelnemers.

Therapeutische Vorming

Het uitoefenen van het beroep van therapeut eist een combinatie van kennis en therapeutische vaardigheden. Beide zijn nodig om de processen van onze patiënten goed te kunnen begrijpen en begeleiden. Naast het leren van de theorie en technische aspecten van een holistisch vak moeten wij ook aandacht besteden aan de therapeutische vorming. Daar zullen wij ons bezig houden met onze rol als therapeuten en al de aspecten die belangrijk zijn in de relatie 'therapeut-patiënt'.
Het bewust en kwalitatief handelen binnen die relatie is essentieel voor het slagen in het begeleiden van onze patiënten. Door middel van supervisie kan je een heel persoonlijke begeleiding krijgen in de relatie en uitwisseling die je met je patiënt hebt. Het is de meest directe manier om bewust te worden van al de aspecten die een rol spelen in de interactie met je patiënten en daar je vakkundigheid en bewustzijn uit te breiden en verdiepen.

Portfolio

Tijdens de loop van de studie verzamelt de student alle uitslagen van examens en tentamens, stageverslagen, werkstukken en afstudeerscriptie en bewijsstukken van supervisie in een speciale map: de portfolio. Deze wordt jaarlijks gecontroleerd en afgetekend.

E-mail en Internet

Gezien de geografische spreiding van de school en daarmee van de studenten en de docenten, zijn de moderne digitale media een belangrijk hulpmiddel in de communicatie tussen de studenten, docenten en organisatie. We gaan er van uit dat elke student over een computer met internetaansluiting beschikt.

Studiebord.nl

De Academie beschikt over een uitgebreide website waartoe elke student toegang heeft middels een wachtwoord. Elke studiegroep heeft zijn eigen pagina. Studenten kunnen onderling communiceren en er is allerlei aanvullend lesmateriaal te vinden. Klik hier voor een bezoekje aan www.studiebord.nl